Välkommen till genteknik.nu

Webbplatsen håller på att byggas upp nu under sommaren och är tänkt att vara helt färdig till december 2014.

Som du märker finns redan nu en del information på plats, medan mycket annat saknas. Denna version ersätter de tidigare verisonerna som fanns här på webbplatsen genteknik.nu.

Det här är en webbplats som har som mål att beskriva hur genetik och genteknik fungerar. Vi hoppas att platsen kommer att vara till nytta för dig som vill veta mer om just genetik och genteknik. Vi som ger ut den är en myndighet som heter Gentekniknämnden. Vårt uppdrag är att följa genteknikens utveckling och att informera om den.

(uppdaterad 2014-07-10)

Nukleotid, DNA och kromosom.

Copyright bild: Gunilla Elam

Mitokondrie-DNA

Mitokondrie-DNA är arvsmassa som finns i mitokondrierna (små organeller eller rum som bland annat producerar energi i växt- och djurceller). Eftersom nästan inga mitokondrier kommer från en spermie eller ett pollenkorn till det befruktade ägget så ärver ett barn, en djurunge eller en växt allt sådant DNA från sin mamma.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

GMO

GMO är en förkortning av genetiskt modifierad organism. Vanligtvis använt om en levande organism som tillförts en eller flera nya DNA-sekvenser. I lagstiftningen anses även organismer som modifierats med hjälp av mutationsframkallande ämnen vara en GMO, men de undantas lagstiftningen.

Många nya tekniker för att modifiera arvsmassan har utvecklats. I dessa fall är det oklart om det leder till en GMO som ska regleras eller inte. Detta utreds för närvarande inom EU.

GMM är en förkortning av genetiskt modifierad mikroorganism.

GM-gröda är en förkortning av genetiskt modifierad gröda.

(uppdaterad 2014-07-08)

 

Stäng

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är ett gemensamt begrepp för undersökningar av ett fosters hälsa. Alla blivande mammor informeras idag om möjligheten till fosterdiagnostik, som kan ske med olika metoder. Vid den rutinmässiga ultraljudsundersökningen, som i första hand är till för bestämning av graviditetslängden, kan också tecken på vissa missbildningar och kromosomavvikelser observeras. Om modern önskar riskskattning för kromosomavvikelse kombineras ultraljudet med analyser av blodprover från mamman. Om man misstänker kromosomavvikelser eller missbildningar erbjuds fortsatt undersökning med prov från fostervattnet eller moderkakan som möjliggör kromosomanalys av fostrets celler.

(uppdaterad 2014-07-08)

 

Stäng

Forskningsetisk nämnd

Sedan 2004 finns det en lag (SFS 2003:460) som innebär att i stort sett all forskning med människor ska granskas av en etikprövningsnämnd. Det finns sex regionala nämnder och en central nämnd som prövar sådan forskning. Den centrala nämnden är en överklagandeinstans. Nämnderna är självständiga myndigheter och de regionala har tio erfarna forskare samt fem allmänrepresentanter som ledamöter. Ordföranden är en erfaren domare. Nämnden ska väga nyttan med forskningen mot olika tänkbara risker och obehag. Se vidare www. epn.se.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

Artikel 30-kommittén

Artikel 30-kommittén röstar precis som SKLD i frågor som rör GMO, men bara om sådan GMO som regleras av EU-lagen 2001/18/EG. På engelska heter Artikel 30-kommittén Regulatory committee 2001/18/EC och ligger under DG SANCO.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

Dominant, co-dominant och recessiv

En viss gen kan förekomma i olika former, så kallade alleler. Ett barn ärver en allel från mamman och den andra från pappan för en och samma gen. Dessa alleler förhåller sig till varandra på olika sätt.

Den ena allelen kan vara dominant över den andra. Det betyder att den dominanta allelens egenskap döljer den andra allelens egenskap.  Allelen för runda ärtor är till exempel dominant över allelen för skrynkliga ärtor. Om en ärtplanta bär på en allel för runda ärtor och en för skrynkliga så kommer alla ärtor att bli runda.

Recessiva allelers egenskaper döljs av de dominanta allelerna. Allelen för skrynkliga ärtor är recessiv. För att ärtorna ska bli skrynkliga måste båda allerna vara av den skrynkliga typen.

I vissa fall är allelerna co-dominanta, det vill säga ingen allel är dominant över den andra. Till exempel så är allelen för blodgrupp A co-dominant med allelen för blodgrupp B. Om en person bär på både A- och B-allelen så får den personen blodgrupp AB.

(uppdaterad 2014-07-08)

 

Stäng

Co-dominant, dominant och recessiv

En viss gen kan förekomma i olika former, så kallade alleler. Ett barn ärver en allel från mamman och den andra från pappan för en och samma gen. Dessa alleler förhåller sig till varandra på olika sätt.

En allel kan vara dominant över en annan allel, vilket betyder att den dominanta allelens egenskaper döljer den andra allelens egenskap. Till exempel är allelen för runda ärtor dominant över allelen för skrynkliga ärtor. Så fort en ärta bär på åtminstone en runda-ärta-allel så kommer ärtorna att bli runda.

Recessiva allelers egenskaper döljs av de dominanta allelerna. Allelen för skrynkliga ärtor är recessiv. För att ärtorna ska bli skrynkliga måste båda allerna vara av den skrynkliga typen.

I vissa fall är allelerna co-dominanta, det vill säga ingen allel är dominant över den andra. Till exempel så är allelen för blodgrupp A co-dominant med allelen för blodgrupp B. Om en person bär på A- och B-allelen så får man blodgruppen AB.

(uppdaterad 2014-07-08)

 

Stäng

Proteiner

Proteiner är molekyler som består av byggstenar som kallas aminosyror. De beskrivs av arvsmassan eller DNA:t. Proteiner har många olika funktioner i organismer, till exempel transporterar de molekyler, utför kemiska processer och bygger upp membran. Några exempel på proteiner är hemoglobin, som transporterar syre, fotosystem II, som omvandlar solljus till energi, och stavarna och tapparna i ögat som gör att vi kan se.

(uppdaterad 2014-07-08)

Från gen till protein.

Från gen till protein. Copyright bild: Gunilla Elam

Stäng

Directorates-General, DG eller GD

EU-kommissionen är organiserad i flera olika avdelningar till exempel generaldirektoraten (GD eller Directorates-General, DG). Varje GD är ansvarigt för ett visst politikområde.

DG SANCO eller bara SANCO är generaldirektoratet för hälso- och miljöfrågor. Det har hand om frågor som rör GMO. DG ENV är generaldirektoratet för miljö.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

DG SANCO

DG SANCO eller bara SANCO är generaldirektoratet för hälso- och miljöfrågor inom EU-kommissionen.

EU-kommissionen är organiserad flera olika avdelningar, till exempel generaldirektoraten (GD eller Directorates-General, DG). Varje GD är ansvarigt för ett visst politikområde.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

SANCO

DG SANCO eller bara SANCO är generaldirektoratet för hälso- och miljöfrågor inom EU kommissionen.

EU kommissionen är organiserad flera olika avdelningar till exempel generaldirektoraten (GD eller Directorates-General, DG). Varje GD är ansvarigt för ett visst politikområde.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

Generaldirektorat, GD eller DG

EU kommissionen är organiserad i flera olika avdelningar till exempel generaldirektoraten (GD eller Directorates-General, DG). Varje GD är ansvarigt för ett visst politikområde.

DG SANCO eller bara SANCO är generaldirektoratet för hälso- och miljöfrågor. Det har hand om frågor som rör GMO. DG ENV är generaldirektoratet för miljö.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

SKLD

SKLD är en förkortning av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Förkortningen SCFCAH förkommer också och har sitt ursprung i engelskans Standing Committee on the food chain and animal health.

SKLD är en kommitté som finns under DG SANCO, och röstar bland annat i frågor som rör import och bearbetning av livsmedel och foder samt odling av GMO när det regleras av EU-lagen (EG) nr 1829/2003.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

Vaccin

Vaccin är ett ämne som liknar ett smittämne (till exempel virus) och som sprutas in i kroppen. Genom att immunförsvaret reagerar mot vaccinet kan man bli immun mot smittämnet, eftersom immunförsvaret är förberett.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

Cell

Cellen kan ses som livets minsta enhet. Det finns encelliga organismer som bakterier och amöbor. De består av endast en cell. Flercelliga organismer, som djur och växter, består av mängder av celler som måste kommunicera med varandra.

Cellen kan också beskrivas som ett utrymme, omslutet av ett membran, som innehåller en komplett uppsättning arvsanlag för sin art, plus de proteiner och andra ämnen cellen behöver för att överleva. Ofta delar man in celler i somatiska celler, det vill säga helt vanliga kroppsceller, och könsceller, som äggceller och spermier.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng

Bakterie

Bakterier tillhör de prokaryota mikroorganismerna. De är encelliga och saknar cellkärna, till skillnad från de eukaryota cellerna. Bakterieceller har cellväggar precis som växtceller. Bakterier finns troligen överallt, bland annat i is, i heta källor och där pH:t är mycket lågt.

(uppdaterad 2014-07-08)

Stäng